Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘KDU’ Category

Mycket huvudlöst skrivs av politiker och politisk aktiva i princip varje dag. Nu tänkte jag dock fokusera på ett enskilt sådant exempel. Helene Sigfridsson (mp) skriver på sin blogg en respons till Charlie Weimers artikel i gårdagens Aftonblaska ”Splittrade familjer är ett samhällsproblem”.

Om vi börjar i slutet så klargör Sigfridsson att det i hennes tycke är bakåtsträvande att vilja minska mängden splittrade familjer. En slutsats som måste härledas till en syn på skilsmässor som framsteg. Jag för min del ser inte riktigt varken enskilda skilsmässor i allmänhet eller ökat antal skilsmässor överhuvudtaget som ett framsteg, och jag tror faktiskt inte att de flesta som skiljer sig eller deras barn i allmänhet uppfattar skilsmässan som något i sig positivt, något som borde önskas.

När man sedan går till det mer konkreta så blir det rent barockt. I Sigfridssons värld så har sämre ekonomisk situation, saknad möjlighet till avlastning i vardagslivet och en allmänt mer utsatt situation för ensamföräldrar givetvis inget att göra med att man har skiljt sig eller skaffat barn utan en motpart som tar delat ansvar för avkomman. Jag vet inte i vilken värld som Sigfridsson lever i, men i min värld så har försämrade omständigheter på grund av ett val en given koppling till att man har gjort det valet.

Varken jag eller KDU anser att man kan tvinga föräldrar att stanna ihop om de finner det nödvändigt att skilja sig, och vill möjliggöra en dräglig tillvaro även efter en skilsmässa, men vi låter inte detta landa i att vi ska uppmuntra skilsmässor. Om det är något statistik och forskning gör ofrånkomligt klart så är det att en sammanhållen familj där barnen kan växa upp med båda sina föräldrar under samma tak är en av de viktigaste faktorerna för dessas framtida lyckade liv. Man kan tala om brottslighet, resultat på arbetsmarknaden, skolresultat eller nästan vad man önskar, att växa upp med en ensam förälder eller med splittrade föräldrar försämrar barnets chanser inför framtiden.

Att då som politiker, istället för att försöka främja splittrade familjer, försöka stödja familjer och göra det enklare för dem att klara sin vardag så att man minimerar de problem som i tidens fullkomnande kan leda till en skilsmässa, ja det ter sig för mig som något helt självklart. Uppenbarligen är det inte så självklart om man är miljöpartist.

Annonser

Read Full Post »

Long time, no write. Kommer nog åter börja publiceras en del här, men även innan dess vill jag för stunden uppmärksamma KDUs senaste kampanj. En kampanj som kommer rätt i tid med tanke på Schlingmanns genustokerier den senaste tiden. Vår kampanj tar strid mot kvotering och genustramset, och hävdar att jämställdhet är likabehandling och lika rättigheter.

Charlie Weimers publicerade igår en debattartikel som igångstart av detta, och idag lanseras kampanjen ordentligt på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar med seminarium där Tanja Bergkvist och Alice Teodorescu talar.

För lite mer information om kampanjen och kommentarer om det, se även Charlies blogg.

Read Full Post »

Jag kom på att jag inte har lagt upp en intervju med mig som publicerades i Gotlands Allehanda i samband med Kristdemokraternas riksting. Den handlade i grunden om kultur- och integritetsfrågor med hänvisning till det väldigt kulturkonservativa rikstingstal som Göran Hägglund höll men i den färdiga artikeln så blev det tyngsta fokuset på upphovsrätten, piratpartiet och åldersfördelningen inom partiet. Några smakprov:

Partiet har under de senaste åren brottats med en del identitetsproblem där själva urholkningen av värden har utgjort en del av problemet. Är kulturen ett sätt att hitta tillbaka till kärnfrågorna?
– Det är en av de rätta vägarna, man måste fokusera mer på det som är utanför pengarna, det som är djupare mänskligt – glädjeämnen som inte kan köpas. Vi hoppas att samma typ av tänk om moral spiller av sig på rättsväsendet också. Vi vill se mer värdebaserad politik, och ett kd som inte är rädda för att andra inte håller med.

samt

Hur ska man hantera piratpartiets framgångar inför nästa riksdagsval?
– Det bästa sättet är att våga ta en öppen debatt i frågan, lyssna på vad de har att säga och kontra med andra områden som de inte har insikt i. Det är ganska lätt att ha en öppen dialog med piratpartiet om man tar de på allvar. Alla som kommer med sakliga argument ska tas på allvar.

Read Full Post »

Efter att ha spenderat två dagar på Kristdemokraternas riksting så landar jag åter i samma tanke som jag tidigare har haft. Det tas många beslut som inte är direkt tokiga men inte heller är riktigt ordentligt genomtänkta, särskilt i sina formuleringar. Skillnaden mot KDUs riksmöten är stor. Beslut där är oftast klart mer noggrant genomtänkta är min uppfattning, även om det givetvis även där ibland tas mindre genomtänkta formuleringar.

Det känns tydligt som att alla besluts formuleringar och direkta och indirekta effekter av olika formuleringar bearbetas på ett mycket mer genomtänkt och genomarbetat sätt. Nivån på motioner, att-satser och saklig debatt känns också genomgående högre vid KDUs riksmöten.

Med detta menar jag inte att kritisera partiet eller rikstingsdelegaterna utan snarast göra en reflektion om orsakerna till de fenomen jag tycker mig tydligt se. Min analys är att det i hög grad handlar om att ungdomsförbundare i snitt är klart med politiskt skolade i olika avseenden, mycket eftersom det är en av ett ungdomsförbunds primära roller. 

Någon som bara är aktiv i ett parti får dock inte automatiskt någon sådan skolning under sin tid där, utan lär sig gebitet genom kommunalpolitik eller annat liknande. Utbildningsväsendet inom partiet är absolut inte heller tillnärmelsevis lika inriktade på just att bygga upp ett grundläggande politiskt handlag och riksting o.dyl. ger inte alls på samma sätt en skolning i de finare detaljerna kring formuleringar och vad de får för indirekta effekter.

Det finns en del äldre som gärna ser ungdomsförbund lite som en ”lekskola” för ungdomarna. Faktum är att när man på nära håll kan se den väldigt snittkompetens som finns hos de som spenderat några år i ungdomsförbundet så blir ett sådant synsätt inte så lite barockt. Jag tror att många skulle bli otroligt positivt överraskade över vilken djup nivå som debatten ofta hålls vid ett riksmöte om de besökte ett sådant. Det är dags att partiet (och även andra partier) inser vilken enorm resurs som finns i ungdomsförbunden, inte bara för framtida rekrytering utan även i det dagliga arbetet.

Read Full Post »

Detta är ett pressmeddelande från KDUs riksorganisation med mig som ansvarig angående att integritetsfrågorna ska behandlas på Kristdemokraternas riksting i helgen.

————————————–

KDU:s kravlista i integritetsfrågor inför rikstinget

Kristdemokraternas riksting sammanträder i Västerås under de kommande dagarna. Det förväntas då bland annat besluta att tillsätta en arbetsgrupp som ska utforma integritetspolitiska principer och ståndpunkter för partiet. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet välkomnar detta, men ställer samtidigt upp vissa krav som vi anser är grundläggande att de tas med i resultatet av detta arbete. Det säger David Högberg, integritetspolitisk talesman för KDU i en kommentar.

Vi tillhör ett parti och en rörelse som tror att ingen människa är perfekt, och inte heller någon stat eller något system. Vi tror på att den personliga sfären är en mer grundläggande nivå av samhället än den politiska och därför har rätt att lämnas ifred när inte goda skäl föreligger för annat, men även att få leva och verka utan otillbörlig insyn från politiskt eller annat utomstående håll.

Kristdemokraterna har alltid varit drivande för försiktighetsprincipen inom till exempel medicinsk etik, men även när det gäller databehandling eller annan informationssamling om medborgarna. Vi kan inte vara annat än besvikna över att partiet de senaste åren helt verkar ha glömt bort i denna grundläggande moraliska kompass när det har rört den personliga integriteten.

Vi ställer därför upp dessa principiella krav som vi anser att partiet måste ställa sig bakom för att leva upp till de grundprinciper som man säger sig bygga politiken på:

 • Staten får inte tillägna sig medborgarnas privata kommunikation utan brottsmisstanke
 • Staten får inte direkt eller genom ombud samla information om vilka kontakter enskilda har i sitt privat- eller yrkesliv om inte brottsmisstanke föreligger
 • Staten får inte övergripande samla information om hur enskilda rör sig eller var de befinner sig om inte synnerliga skäl föreligger i de enskilda fallen
 • Lagstiftning som riskerar att inkräkta på enskildas integritet måste utformas så att ingen information utöver den specifikt beslutade av riksdagen kan bli tillgänglig för den som förvaltar lagstiftningen
 • Integritetskränkande information som lagras av staten eller på order av staten får inte tillgängliggöras för privata aktörer
 • Full öppenhet måste råda, så långt det är praktiskt möjligt, kring vilken information som lagras och hur länge
 • Tillgång till kommunikationsinfrastruktur får aldrig fråntas enskilda utan domstolsbeslut och då endast i synnerliga fall
 • Tillgång till kommunikationsinfrastruktur får aldrig fråntas enskilda som en bestraffning för brott endast därför att infrastrukturen användes i brottet
 • Förhandlingar om lagstiftning eller avtal som riskerar inkräkta på den privata integriteten måste ske i öppenhet så att medborgarna kan ha synpunkter på dessa

Utöver detta, och delvis som en följd av det, så kräver vi följande:

 • Teledatalagringen måste upphöra
 • FRA-lagstiftningen måste rivas upp och omformas i enlighet med principerna ovan
 • IPRED måste rivas upp
 • ACTA-förhandlingarna måste öppnas för offentligheten

David Högberg
Integritetspolitisk talesman
0706-30 59 15
david@kdu.se

Simon Westberg
Förbundssekreterare
08-723 25 33
simon.westberg@kdu.se

Read Full Post »

För den som deltog i KDU:s riksmöte, eller som läser andra KDU-bloggar så innehåller detta inlägg inget nytt i sak, men dock ett kort tack. För övriga så kan det möjligen vara av någon form av intresse att ta del av informationen om förbundsstyrelsevalets resultat. Texten i sin helhet måste dock nog ses som en främst intern angelägenhet.

Till en början med så vill jag tacka alla ombud som närvarade på riksmötet för att jag återigen (för tredje året) har fått förtroendet att vara en del av KDU:s förbundsstyrelse. Det är ett ansvar som jag tar mycket seriöst och kommer fortsätta göra mitt bästa för att leva upp till. Jag känner att jag har lyckats i del av de målsättningar jag hade vad gäller att utveckla och sprida förbundets politik på de områden som jag ansvarar för men verkligen inte alla, och hoppas att jag kan komma än längre under det kommande året. Framförallt har jag förhoppningen om att ytterligare förtydliga och arbeta för en ny syn på kulturfrågorna.

Jag vill även rikta ett särskilt tack till några enskilda personer som förgyllde min tid på riksmötet genom att ge mig personlig uppmuntran när vi träffades utom plenum. Alla de goda ord jag fick värmde mycket och betydde mer än vad många av dem som sa dem kanske förstår. Det finns inget som glädjer mig så som när enskilda medlemmar, särskilt de som jag inte känner så väldigt väl, säger att de tycker jag gör ett bra jobb, berömmer mig för något jag gjort eller säger att jag bidrar med någon god förmåga. Till dessa vill jag rikta ett stort tack! Det är ni som gör att man aldrig tappar orken att fortsätta även när vindarna blåser snålt för den politik vi företräder.

För att gå till den rent formella delen av valet så tänkte jag presentera valresultatet, inklusive stöd för de olika kandidaterna i procent av de avlagda rösterna:

Presidium:

Ledamöter:

Read Full Post »

Första dagen av KDUs riksmöte har förflutit och vi ska nu inleda andra dagen, då med val till förbundsstyrelse som första punkt. Gårdagen gick bra, och vi i förbundsstyrelsen fick stort gehör för våra förslag till beslut.

Bland de beslut som fattades så kan nämnas att vi nu stödjer att den som döms för tredje grova brottet ska dömas till det strängaste straffet för det brottet. Även ett fortsatt nej till euron under dagens situation och fortsatt sänkt drivmedelsskatt.

Val av förbundspresidiet gick osedvanligt lungt till. Såväl förbundsordförande (Charlie Weimers) som viceordförandena (Ebba Busch och Aron Modig) valdes enhälligt. Nu får vi hoppas att vi övriga i FS kan väljas med samma breda stöd 🙂

Charlies linjetal var bland de bättre anföranden jag hört, väldigt peppande. Det största huvudtemat i talet var vikten av att politiken och samhället bygger på insikten om det egna ansvarstagandets vikt. Vi har ett personligt ansvar för våra liv och våra medmänniskor, och det är inte strukturer som tvingar oss att gå in i t.ex. brottslighet. Omständigheter kan vara svåra, men i slutändan har varje människa friheten och det moraliska ansvaret att själv välja väg för sitt liv.

Read Full Post »

Older Posts »