Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kristdemokratiska ungdomsförbundet’

Mycket huvudlöst skrivs av politiker och politisk aktiva i princip varje dag. Nu tänkte jag dock fokusera på ett enskilt sådant exempel. Helene Sigfridsson (mp) skriver på sin blogg en respons till Charlie Weimers artikel i gårdagens Aftonblaska ”Splittrade familjer är ett samhällsproblem”.

Om vi börjar i slutet så klargör Sigfridsson att det i hennes tycke är bakåtsträvande att vilja minska mängden splittrade familjer. En slutsats som måste härledas till en syn på skilsmässor som framsteg. Jag för min del ser inte riktigt varken enskilda skilsmässor i allmänhet eller ökat antal skilsmässor överhuvudtaget som ett framsteg, och jag tror faktiskt inte att de flesta som skiljer sig eller deras barn i allmänhet uppfattar skilsmässan som något i sig positivt, något som borde önskas.

När man sedan går till det mer konkreta så blir det rent barockt. I Sigfridssons värld så har sämre ekonomisk situation, saknad möjlighet till avlastning i vardagslivet och en allmänt mer utsatt situation för ensamföräldrar givetvis inget att göra med att man har skiljt sig eller skaffat barn utan en motpart som tar delat ansvar för avkomman. Jag vet inte i vilken värld som Sigfridsson lever i, men i min värld så har försämrade omständigheter på grund av ett val en given koppling till att man har gjort det valet.

Varken jag eller KDU anser att man kan tvinga föräldrar att stanna ihop om de finner det nödvändigt att skilja sig, och vill möjliggöra en dräglig tillvaro även efter en skilsmässa, men vi låter inte detta landa i att vi ska uppmuntra skilsmässor. Om det är något statistik och forskning gör ofrånkomligt klart så är det att en sammanhållen familj där barnen kan växa upp med båda sina föräldrar under samma tak är en av de viktigaste faktorerna för dessas framtida lyckade liv. Man kan tala om brottslighet, resultat på arbetsmarknaden, skolresultat eller nästan vad man önskar, att växa upp med en ensam förälder eller med splittrade föräldrar försämrar barnets chanser inför framtiden.

Att då som politiker, istället för att försöka främja splittrade familjer, försöka stödja familjer och göra det enklare för dem att klara sin vardag så att man minimerar de problem som i tidens fullkomnande kan leda till en skilsmässa, ja det ter sig för mig som något helt självklart. Uppenbarligen är det inte så självklart om man är miljöpartist.

Annonser

Read Full Post »

Long time, no write. Kommer nog åter börja publiceras en del här, men även innan dess vill jag för stunden uppmärksamma KDUs senaste kampanj. En kampanj som kommer rätt i tid med tanke på Schlingmanns genustokerier den senaste tiden. Vår kampanj tar strid mot kvotering och genustramset, och hävdar att jämställdhet är likabehandling och lika rättigheter.

Charlie Weimers publicerade igår en debattartikel som igångstart av detta, och idag lanseras kampanjen ordentligt på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar med seminarium där Tanja Bergkvist och Alice Teodorescu talar.

För lite mer information om kampanjen och kommentarer om det, se även Charlies blogg.

Read Full Post »

Jag och Charlie Weimers skriver idag på Newsmill ang. Åsa Linderborgs underliga artikel på Aftonbladets kultursida igår. Du vet den där artikeln där hon försöker antyda anknytning mellan Göran Hägglund och nazisternas maktövertagande i Tyskland, och där hon verkar mena att den elitistiska kulturradikalismen på något sätt skulle rikta sig till folket i stort istället för den lilla grupp som den egentligen riktar sig till. Läs vårt svar här!

Andra kommentarer: Charlie Weimers, Johan Lundberg, Daniel Braw, Paula Neuding &  Therese Bohman.

Read Full Post »

Detta är ett pressmeddelande från KDUs riksorganisation med mig som ansvarig angående att integritetsfrågorna ska behandlas på Kristdemokraternas riksting i helgen.

————————————–

KDU:s kravlista i integritetsfrågor inför rikstinget

Kristdemokraternas riksting sammanträder i Västerås under de kommande dagarna. Det förväntas då bland annat besluta att tillsätta en arbetsgrupp som ska utforma integritetspolitiska principer och ståndpunkter för partiet. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet välkomnar detta, men ställer samtidigt upp vissa krav som vi anser är grundläggande att de tas med i resultatet av detta arbete. Det säger David Högberg, integritetspolitisk talesman för KDU i en kommentar.

Vi tillhör ett parti och en rörelse som tror att ingen människa är perfekt, och inte heller någon stat eller något system. Vi tror på att den personliga sfären är en mer grundläggande nivå av samhället än den politiska och därför har rätt att lämnas ifred när inte goda skäl föreligger för annat, men även att få leva och verka utan otillbörlig insyn från politiskt eller annat utomstående håll.

Kristdemokraterna har alltid varit drivande för försiktighetsprincipen inom till exempel medicinsk etik, men även när det gäller databehandling eller annan informationssamling om medborgarna. Vi kan inte vara annat än besvikna över att partiet de senaste åren helt verkar ha glömt bort i denna grundläggande moraliska kompass när det har rört den personliga integriteten.

Vi ställer därför upp dessa principiella krav som vi anser att partiet måste ställa sig bakom för att leva upp till de grundprinciper som man säger sig bygga politiken på:

 • Staten får inte tillägna sig medborgarnas privata kommunikation utan brottsmisstanke
 • Staten får inte direkt eller genom ombud samla information om vilka kontakter enskilda har i sitt privat- eller yrkesliv om inte brottsmisstanke föreligger
 • Staten får inte övergripande samla information om hur enskilda rör sig eller var de befinner sig om inte synnerliga skäl föreligger i de enskilda fallen
 • Lagstiftning som riskerar att inkräkta på enskildas integritet måste utformas så att ingen information utöver den specifikt beslutade av riksdagen kan bli tillgänglig för den som förvaltar lagstiftningen
 • Integritetskränkande information som lagras av staten eller på order av staten får inte tillgängliggöras för privata aktörer
 • Full öppenhet måste råda, så långt det är praktiskt möjligt, kring vilken information som lagras och hur länge
 • Tillgång till kommunikationsinfrastruktur får aldrig fråntas enskilda utan domstolsbeslut och då endast i synnerliga fall
 • Tillgång till kommunikationsinfrastruktur får aldrig fråntas enskilda som en bestraffning för brott endast därför att infrastrukturen användes i brottet
 • Förhandlingar om lagstiftning eller avtal som riskerar inkräkta på den privata integriteten måste ske i öppenhet så att medborgarna kan ha synpunkter på dessa

Utöver detta, och delvis som en följd av det, så kräver vi följande:

 • Teledatalagringen måste upphöra
 • FRA-lagstiftningen måste rivas upp och omformas i enlighet med principerna ovan
 • IPRED måste rivas upp
 • ACTA-förhandlingarna måste öppnas för offentligheten

David Högberg
Integritetspolitisk talesman
0706-30 59 15
david@kdu.se

Simon Westberg
Förbundssekreterare
08-723 25 33
simon.westberg@kdu.se

Read Full Post »

Första dagen av KDUs riksmöte har förflutit och vi ska nu inleda andra dagen, då med val till förbundsstyrelse som första punkt. Gårdagen gick bra, och vi i förbundsstyrelsen fick stort gehör för våra förslag till beslut.

Bland de beslut som fattades så kan nämnas att vi nu stödjer att den som döms för tredje grova brottet ska dömas till det strängaste straffet för det brottet. Även ett fortsatt nej till euron under dagens situation och fortsatt sänkt drivmedelsskatt.

Val av förbundspresidiet gick osedvanligt lungt till. Såväl förbundsordförande (Charlie Weimers) som viceordförandena (Ebba Busch och Aron Modig) valdes enhälligt. Nu får vi hoppas att vi övriga i FS kan väljas med samma breda stöd 🙂

Charlies linjetal var bland de bättre anföranden jag hört, väldigt peppande. Det största huvudtemat i talet var vikten av att politiken och samhället bygger på insikten om det egna ansvarstagandets vikt. Vi har ett personligt ansvar för våra liv och våra medmänniskor, och det är inte strukturer som tvingar oss att gå in i t.ex. brottslighet. Omständigheter kan vara svåra, men i slutändan har varje människa friheten och det moraliska ansvaret att själv välja väg för sitt liv.

Read Full Post »

Har varit sjuk och sedan inte på humör för att skriva på några dagar, så det har blivit ett litet break här på bloggen. Jag hoppas att ingen har fått sin vecka förstörd genom denna beklagliga omständighet 😉

Under förra helgen så hade vi förbundsstyrelsemöte med KDU, under vilket jag för övrigt satt med feber. Inte det roligaste mötet någonsin. Klart roligare är att FS behandlade mitt förslag rörande upphovsrätts-/fildelningsfrågan. Beslutet blev att anta den föreslagna att-satsen, med ansatsen att behandla själva den fördjupande texten i frågan vid kommande möte, i april. Beslutet lyder alltså som så:

att kopiering av upphovsrättsskyddat material i icke-kommersiellt syfte ska vara tillåtet

Sedan tidigare så anser KDU att lagändringen från 2005 som gjorde nedladdning förbjuden måste upphävas då den inte är rimlig eller konsekvent med hänsyn till allmänna rättsprinciper. I och med detta beslut så ställer sig dock KDU bakom tanken på att helt legalisera fildelning.

Vi anser dock givetvis fortfarande att ensamrätten till kommersiellt nyttjande av det man skapar är en viktig moralisk princip att hålla på, samt att kopiering inte ska vara tillåten för icke-offentliggjort material. Den som sprider en förhandskopia av en film innan den har haft sitt släpp ska alltså fortfarade kunna ställas till ansvar.

Det är inget beslut som har gått snabbt att komma fram till. Den första gången jag var inblandad i resonemang kring hur upphovsrättsfrågan bör behandlas av KDU var 2005, och bearbetandet av den har i olika mån pågått sedan dess. Till slut har dock vår slutsats blivit att det i realiteten endast finns en väg att gå. Dagens lagstiftning är baserad på en verklighet som inte längre föreligger och bygger på premisser som inte har visat sig stämma när de har prövats.

Det är förbundsstyrelsens ambition att denna fråga ska lyftas i samband med kommande riksmöte så att den kan behandlas även där i gängse ordning, men vi har valt att i avvaktan av detta anta den föreslagna linjen då vi inte fann det hållbart att stå på vaklande fot i denna fråga längre.

Addendum: Ett kort uttalande rörande frågan finns nu uppe på KDUs hemsida.

Read Full Post »

KDU presenterar just nu vår nya rättspolitiska rapport. Den tycker jag känns glädjande att ställa mig bakom. Vårt tydliga fokus är på brottsoffren, de som under så lång tid har glömts bort i den allmänna välviljan och strävan efter att ”inte bara” tala om hårda straff och fler poliser.

Hårda straff och fler poliser är viktiga komponenter, men givetvis inte de enda. Att ta brottsoffrens perspektiv är så mycket mer än bara ”hårda tag”. Det handlar om att den som får en cykel stulen eller råkar ut för ett inbrott ska få sin sak utredd, att rättsprocessen fokuserar på upprättelse av brottsoffret och att medborgare ska kunna känna sig trygga på stan. Det är inte ”hårda” värden, det är medmänskliga värden.

Rapporten lägger ett tydligt fokus på familjens brottsförebyggande funktion, något som inte kan underskattas, men lyfter även upp förslag på en tydligare åtgärder för att se till att ungdomar som börjar falla in i kriminialitet inte fastnar där. T.ex. genom besväringssamtal och nolltolerans mot brott.

Men vi kräver även att ”mängdrabatten” får multipla brott ska slopas, stärkt vittnesskydd och att interner som rymmer eller fortsätter med kriminalitet medan de sitter på anstalt.

Mycket behöver göras, och det vore av godo om de fyra allianspartierna kunde bli överens om att rättspolitik måste få vara ett prioriterat område. Det kan inte låtas fortsätta i sitt förfall, och jag är övertygad om att KDUs förslag är ett bra steg på vägen.

Read Full Post »

Older Posts »